Region Kalmar län har under ett antal år arbetat med journalsystemet Cambio COSMIC och nu har även ett antal kommuner anslutit sig till systemet. Samverkansprojektet är ännu i sin linda men effekterna är tydliga, användarna upplever att patientsäkerheten har ökat samtidigt som förståelsen mellan vårdgivarna har förbättrats.

När samarbetet mellan Region Kalmar län och kommunerna skulle inledas tvekade man aldrig över att Regionens journalsystem skulle bli den gemensamma plattformen för informationsöverföring.

  • Det var självklart att man skulle använda regionens journalsystem, konstaterar Birgitta Berglund på IT-förvaltningen i Region Kalmar län.

En stor fördel med samverkan är att patientrelaterad information följer med från kommunal till regional vård, och tvärtom. Birgitta förklarar:

  • När en patient kommer till akuten så hanteras ofta informationsöverföringen skriftligt på ett papper. Ett papper försvinner så lätt. När en patient med kommunal hemsjukvård kommer till akuten vill vi att informationen ska finnas där, som historik och vilken vård patienten har fått, allt ska finnas tillgängligt i COSMIC.

Det finns också fördelar på andra hållet, då kommunens användare kan läsa regionens anteckningar i COSMIC, vilket gör arbetet effektivare och mer patientsäkert. Vid exempelvis provtagningar har det nu blivit enklare att följa patienten från remiss till provsvar, givet att patienten samtycker till delning av journalerna.

  • En gemensam digital plattform där all historik finns underlättar för alla, säger Birgitta.

Användarna i kommunen ser att samarbetet i stor utsträckning effektiviserar deras arbetsdag. Men som i början av alla stora projekt går det att göra förbättringar.

  • Det finns utrymme att effektivisera ytterligare, säger Birgitta.

Michael Ceder är linjechef för teknisk systemförvaltning på Region Kalmar län och objektägare IT för gemensam vårdprocess, där Cambio COSMIC ingår. Han är mycket nöjd med samarbetet mellan Region Kalmar län och kommunerna.

  • Det ger en sammanhållen vårdkedja och journalföring. Vi har önskat det här länge, att få med kommunen på banan så att alla använder samma system.

Fakta:

Anslutna kommuner:

Borgholms kommun var först och sedan dess har Kalmar och Nybro kommun infört COSMIC och ett utökat samarbete med Region Kalmar län.

Införande:

Systemet implementerades genom att Region Kalmar län utbildade så kallade ”superanvändare” från kommunerna som i sin tur utbildat användare i respektive kommun. Borgholms kommun utgjorde pilotprojekt och där finns idag 40 stycken användare som dagligen arbetar med COSMIC. Sedan dess har Kalmar och Nybro kommun infört COSMIC och ett utökat samarbete med Region Kalmar län.