Med bara ett och ett halvt år bakom sig har det lilla danska startup-företaget Sirenia blivit valt som en strategisk samarbetspartner av det internationella IT-företaget Cambio Healthcare Systems. Genom samarbetet kan Sirenias programvarurobotar sprida sig från de danska sjukhusen vidare till Europa.

Rutinmässigt arbete framför datorn och registrering av patientuppgifter i många olika IT-system inom hälso- och sjukvården framhålls ofta av läkare och sjuksköterskor som alldeles för tidsödande under en stressig arbetsdag. Tid som tas från patienterna.
Det danska företaget Sirenia bestämde sig för att göra något åt saken. Sirenia har specialiserat sig på att utveckla programvarurobotar för vården, s.k. RPA-lösningar (automatiserade robotprocesser).

Sirenias första programvarurobot finns på Odense Universitetshospital (OUH)

Sirenias första programvarurobotar firar snart ett år på OUH, Odense Universitetshospital. Sjukhusledningen beslöt nämligen att arbetet med kliniska IT-system på avdelningarna ska förenklas så långt som möjligt och programvaruroboten har dagligen besparat läkare och sjuksköterskor mycket tid framför datorn.

  • Vi har med hjälp av RPA-tekniken automatiserat en rad enhetliga kliniska arbetsprocesser på datorn som varje dag krävde tid på avdelningarna. Automatiseringen betyder samtidigt att kvaliteten på registrerade patientdata har förbättrats”, säger Sirenias VD Freddy Lykke.

Sirenias internationella språngbräda

På OUH används patientjournalen COSMIC som Cambio Healthcare Systems har utvecklat och levererat. Cambio såg snabbt vilka möjligheter Sirenias RPA-lösningar medförde.

  • Vi ser en enorm potential i att vård och omsorg kan minska tidsförlusten och arbeta effektivare med patientjournaler och övriga IT-baserade hälsovårdssystem samtidigt som uppgiftskvaliteten generellt förbättras”, säger Cambio Healthcare Systems VD Peter Gille. ”Vi är övertygade om att Cambio Healthcare Systems och Sirenia gemensamt kan bli först att utnyttja möjligheterna med att integrera RPA-teknik i COSMICs patientjournaler och andra IT-system inom hälsovården vilket skulle gagna vårdsektorn både i Danmark och i resten av Europa.

Nära utvecklingssamarbete

Freddy Lykke glädjer sig också för samarbetsavtalet med Cambio Healthcare Systems:

  • Samarbetet med Cambio Healthcare Systems är en fantastisk möjlighet att få stor spridning av Sirenias RPA-lösningar inom vårdsektorn och bidra till att vårdpersonalen kan arbeta effektivt med fokus på det kliniska arbetet i stället för att använda tid till att registrera och dokumentera.

Fakta

Europeiska sjukhus kommer att utnyttja potentialen i elektroniska patientjournaler

Både på sjukhusen i Danmark och övriga Europa fokuserar man för närvarande mycket på att utnyttja potentialen i de elektroniska patientjournalerna för att med samma summa pengar kunna leverera ännu bättre hälso- sjukvårdstjänster till invånarna. Enligt en IDC-rapport (European Vertical Markets Survey (november 2016)) stod ledningen på var tredje sjukhus i Västeuropa inför ett beslut om att köpa eller uppgradera sitt nuvarande system för patientjournaler.

Vad är RPA – automatiserade robotprocesser?

RPA, automatiserade robotprocesser anses av många vara det mest spännande inom IT-branschen och en teknik som de kommande åren står inför ett uppsving. RPA används i populär mening till att automatisera rutinmässiga arbetsuppgifter framför datorn. Programvaruroboten programmeras att efterlikna medarbetarnas uppgiftslösningar som t.ex. att automatiskt hitta, kopiera och uppdatera en rad informationer i en viss ordningsföljd i olika dokument, formulär och system.

På vilket sätt fungerar RPA-tekniken och programvaruroboten i en patientjournal?

Användningen av elektroniska patientjournaler och andra IT-system ställer stora krav på struktur när läkarna ska skriva in patientuppgifter. Samma uppgifter ska ofta samtidigt skrivas in i flera olika system som t.ex. patientjournalen och röntgenavdelningens system.

Med en programvarurobot eller RPA-teknik behöver läkare eller sjuksköterska inte använda tid till att navigera mellan skärmbilder och på ett mycket strukturerat sätt fylla i en massa uppgifter i bestämda fält. I stället skrivs de nödvändiga uppgifterna in på ett enda ställe varefter programvaruroboten lägger alla uppgifterna på platser där de ska finnas.

På så sätt sparas patientdata varje gång på samma strukturerade sätt. Det ger en bättre översikt över varje patients hälsotillstånd och gör det lättare att analysera data och t.ex. se sammanhang, ta ut klinisk statistik, få överblick och analysera uppgifter i patientjournalen på exempelvis ett bestämt sjukdomsområde.

80 % av patienterna har de vanligast förekommande sjukdomarna

En elektronisk patientjournal ska kunna hantera alla typer av patienter och sjukdomar. 80 % av patienterna har de vanligast förekommande sjukdomarna vilket ger en möjlighet att utnyttja RPA och låta läkarna koncentrera sig på att manuellt skriva in speciella uppgifter som gäller för de resterande 20 % av patienterna.

Information om Sirenia

Sirenia startades 2016 av Freddy Lykke, Jonathan Bunde-Pedersen och Martin Mogensen som har årtionden av erfarenhet från danska och internationella IT-företag med fokus på vårdsektorn. Företaget har specialiserat sig på RPA, automatiserade robotprocesser och programvara för kontexthantering inom vården.

Cambio Healthcare Systems med ca 550 medarbetare är en tung spelare på den nordeuropeiska marknaden för vård-IT. Utöver Danmark, Grönland, Färöarna och det danska försvarets hälsovårdstjänst levererar Cambio Healthcare Systems patientjournaler och övriga IT-system för hälso- och sjukvården som t.ex. kliniskt beslutsstöd till Sverige, Skottland, Irland och Storbritannien. Cambio Healthcare Systems patientjournal COSMIC och övriga IT-lösningar har över 100 000 användare.

KONTAKTPERSONER

VD Freddy Lykke
Sirenia
Mobil +45 5116 5216
E-post lykke@sirenia.eu