På initiativ av Regionalt Cancercentrum (RCC), och i samarbete med kompetensnätverket Cancer i primärvården (CaPrim), inleds nu projektet att införa ett kliniskt beslutsstöd för enhetligt omhändertagande av patienter med misstänkt prostatacancer.

Beslutstödet införs initialt som ett pilotprojekt, där Sophiahemmet Husläkarmottagning är först att ta stödet i produktion. Under cirka sex månader ska beslutstödet utvärderas på Sophiahemmet och på tre offentligt styrda vårdcentraler inom Stockholms läns landsting, framför allt av läkare och remissmottagare, för att säkerställa att systemet bidrar till avsedd effekt innan det kan implementeras brett i hela primärvården. Tester har också genomförts i utvalda patientgrupper i framtagandet av piloten.

Syftet med att införa beslutsstödet är att stötta primärvården i bedömning och ställningstagande till remittering av patienten och underlätta för allmänläkare att följa standardiserade vårdförlopp. Beslutstödet samlar tillgänglig relevant data från nationellt framtagna vårdprocesser och information från patienternas journaler på ett och samma ställe. Därmed ökar möjligheten att få mer träffsäker information som underlag när patienter behöver remitteras till specialist för vidare utredning.

Stötta primärvården genom standardiserade vårdprocesser

Faller projektet väl ut vill RCC öppna upp för möjligheten att införa liknande systemstöd för användning i fler stora tumörgrupper.

  • Att vi valde prostatacancer som pilot beror på att det är den vanligaste cancerformen. Cirka 70 procent av cancerpatienternas utredning startar i primärvården och det finns ett stort behov av förbättring i behandling och omhändertagande, säger Kathrin Wode, överläkare och verksamhetsutvecklare inom RCC. Genom att tillgängliggöra bra beslutsunderlag och skapa en enhetlighet i hela vårdprocessen kan vi uppfylla de kliniska behoven och i förlängningen erbjuda en bättre och mer effektiv vård för våra patienter.

Strukturerad och enhetlig behandling

  • Alla patienter är unika både vad gäller sjukdomsbild och historik säger Lena Sharp, tf verksamhetschef RCC. Det viktiga i omhändertagandet är att ha tillräcklig kompetens om vilka symptom läkaren ska reagera på, vad som ska göras och när det finns anledning att remittera en patient för vidare utredning. Som stöd finns oerhört mycket information tillgänglig genom ett antal olika kvalitetsregister. Det beslutsstödsystemet kan bidra med är att samla all relevant information på samma ställe, både utifrån patientens bakgrund och utifrån framtagna riktlinjer och givna steg i specifika vårdförlopp. På det sättet kan vi underlätta för primärvården att följa standardiserade processer så att alla patienter får en rättvis och enhetlig behandling.

Systemleverantörer i samarbete för att stödja RCC:s initiativ

Den tekniska lösningen har realiserats genom ett samarbete mellan Cambio och CGM. Cambio har utvecklat den kliniska beslutsstödsmodulen CDS, som i det här projektet integreras inom befintligt gränssnitt i TakeCare – CGM:s journalsystem som används av flertalet vårdgivare i Stockholms Läns Landsting. Cambios beslutsstödsystem bygger på öppna standarder och är helt oberoende av underliggande journalsystem. Det innebär att lösningen är möjlig att integrera i vilket vårdsystem som helst.

  • Det här är ett bra exempel på hur leverantörer kan samverka för att snabbt skapa lösningar som bidrar till nytta för vården, säger Peter Gille, VD för Cambio. Utgångspunkten för samarbetet med CGM har varit att tillsammans finna en lösning som stödjer RCC:s initiativ att förbättra cancervården. Det är vår roll som leverantör att kunna hantera flera olika lösningar och få dem att fungera. Då kan innovationer realiseras i snabbare takt.

Det finns egentligen ingen begränsning i användningsområden. Tekniken bygger på en generisk lösning och kan därmed enkelt appliceras på flera olika vårdförlopp och processer. Potentialen i att automatisera processer i vården är stor och kan leda till större effektivitet och på sikt kortare vårdköer.

För mer information, vänligen kontakta:

Kathrin Wode
Verksamhetsutvecklare, RCC Stockholm Gotland
070-737 42 61

Peter Gille
VD Cambio
08-691 49 00

Karin Pihlgren
VP Sales & Marketing , CGM
08-453 55 20