Digitala lösningar har gett vården nya förutsättningar att både bli effektivare och säkrare för patienterna. I Region Värmland såg man digitaliseringen som en möjlighet att skapa ett nytt, enhetligt arbetssätt och de blev först i Sverige med att breddinföra det mobila journalsystemet COSMIC Nova i hela regionen. När personal nu enkelt kan föra digitala anteckningar på språng och dela information med kollegor och patienter sparas inte bara tid – lösningen har också skapat en större delaktighet.

Sjukvårdens arbetssätt har länge präglats av en stor del manuellt arbete som innefattar handskrivna journaler och egna anteckningar som sedan ska föras in i stationära datorer. Det mobila journalsystemet COSMIC Nova som utvecklats av Cambio byter ut svårtydda post-it-lappar och tidsödande dubbelarbete mot läsplattor och digitala boards som gör att personal kan föra in information var och när som helst. Lösningen breddinfördes av Region Värmland som första region i Sverige med start 2016. De hade då redan använt journalsystemet COSMIC under flera år och valde nu att även införa den mobila applikationen Nova som är COSMIC tillgänglig i iPads och Android-plattor. Petra Jonaeus är verksamhetsutvecklare på Region Värmland och har varit med i införandeprojektet.

  • Det startade som ett pilotprojekt 2016 där avdelningspersonal på två verksamheter började använda appen och läsplattorna. Ett par år senare kom en ny version som även inkluderade appen för läkare och då påbörjade vi det breda införandet som skulle innefatta 27 vårdavdelningar. Det stora sjukhuset med 21 avdelningar är klart men det kvarstår två mindre sjukhus med tre avdelningar vardera. Just nu har vi fler än 1000 Novaanvändare, berättar hon.

All information på ett och samma ställe

Den största fördelen när man byter ut papper och penna mot digitala journaler är effektiviteten och möjligheten att enkelt kunna dela information med kollegor och patienter. Läkare har en typ av applikation, sjuksköterskor en annan och på avdelningens digitala board synkas all information från de olika enheterna. Anteckningar, signering av läkemedel, beställning av prover och delge provresultat kan göras direkt vid patientens säng.

Anledningarna bakom det lyckade projektet är flera, förklarar Petra Jonaeus. Att sätta en tydlig, och ganska snäv tidplan var en av dem men störst inverkan hade delaktigheten från de som skulle arbeta praktiskt med lösningen.

  • Vi har haft små arbetsgrupper för varje avdelning med representanter från de olika yrkeskategorierna inklusive avdelningschef. Då har de tillsammans kunnat bygga och nischa Nova så att det passar verksamheten, baserat på grundpaketet med aktiviteter som lösningen kommer med. Man har utgått från grundlistan med benämningar, som till exempel blodtryck, och sedan kunnat lägga till egna avdelningsunika etiketter och aktiviteter.

”Ökar tryggheten”

Effekterna och resultaten av införandet har talat sig tydliga språk. När alla har tillgång till informationen går det att skapa en större delaktighet med patienterna och personalen kan samarbeta med sina kollegor på ett helt nytt sätt. Den gemensamma att göra-listan gör det enkelt vid skiftbyten och har en kollega mycket att göra kan man hjälpa till med aktiviteter och sedan bocka av utan att behöva störa personen.

  • Vi har sett att det sparar tid, ökar tryggheten och ökar patientsäkerheten. Informationen finns tillgänglig i handen hela tiden och det går enkelt att se om en patient exempelvis inte ska få HLR eller har en kateter. Det blir en smidig kommunikation utan att behöva jaga och stressa, säger Petra Jonaeus.

”Enhetliga rutiner”

Göran Karlström är överläkare och ansvarig för patientjournalen och kundgrupp COSMIC i Region Värmland. Även han ser att det breda införandet har gett regionen ett säkrare och mer enhetligt sätt att arbeta på.

  • Att vi använder likartade lösningar överallt är en patientsäkerhetsfråga. Information och etiketter följer med patienten oavsett enhet och om patienten byter avdelning. Detta gör att vi får ett gemensamt arbetssätt och enhetliga rutiner.

Implementeringen har skett på ett verksamhetsnära sätt, förklarar Göran Karlström, vilket har varit en framgångsfaktor. När regionen nu sett att projektet bidragit till stora positiva förändringar hoppas man på framtida projekt som kan inkludera exempelvis den psykiatriska slutenvården.

  • Det skulle kunna göra att vi kan arbeta ännu mer enhetligt och hjälpa varandra ytterligare mellan olika avdelningar. Vi ser att COSMIC Nova kan bidra till att föda fram flera nya, mer effektiva arbetssätt, avslutar han.