För några år sen lanserade Cambio ett mobilt verktyg till informationssystemet COSMIC Verktyget, också känt som COSMIC Nova, har med åren har växt i funktionalitet men alltid med användaren i fokus. Vilka var drivkrafterna och ambitionerna bakom utvecklingen? En av nyckelpersonerna bakom den nya mobila lösningen är Johanna Hultcrantz, produktchef på Cambio Healthcare Systems. Här berättar hon om hur arbetet kom att ta fart och hur det fick draghjälp av en teknisk innovation vi idag tar för givet – surfplattan.

Johanna Hultcrantz har en bakgrund inom kognitionsvetenskap, ett område som bland annat innefattar beteendevetenskap, programmering och lingvistik. Under utbildningen valde Johanna att fördjupa sig i det som tidigare kallades användbarhet men som idag benämns som användarupplevelse eller UX, från engelskans user experience. Med erfarenhet som framtidsdesigner på Nokias avdelning för smarta hem kom Johanna till Cambio 2002 med en unik kompetens och en självklar syn på att sätta användaren i centrum.

Utvecklad på sjukhuset, inte från en kravspecifikation

Johanna berättar hur alla digitala journalsystem som utvecklades i början på 2000-talet var fokuserade på tekniska funktioner och lämnade en del att önska ur ett användbarhetsperspektiv. En av anledningarna till den begränsade användarupplevelsen var enligt Johanna det starka fokuset på funktion i dåtidens upphandlingar. När funktionaliteten fick allt fokus kom systemens utformning och användarupplevelse ofta i andra hand. För att bryta mönstret och flytta fokus fick utvecklingsteamet i uppdrag av Cambios dåvarande VD att ta fram förslag på hur ett nytt system skulle kunna utformas.

  • Först och främst behövde vi sätta ett ramverk där vi förbättrade användbarheten. Vi ville definiera en tydlig plan där varje målgrupp fick en egen kontext som avspeglade hur de arbetade. Vi valde att fokusera på sjuksköterskornas och undersköterskornas dagliga avdelningsarbete som vår första målgrupp. För att förstå vad som är meningsfullt i ett sammanhang måste du vara på plats och uppleva vardagen. Det går inte att skapa den förståelse, empati och insikt som krävs genom att enbart intervjua personalen, berättar Johanna.

Ett litet team sattes samman som gick ut till sjukhusen och följde sjuksköterskor, undersköterskor och läkare i det dagliga arbetet, runt på sjukhusets olika avdelningar. Det blev snabbt tydligt att det fanns tre nyckelområden där vårdteamet saknade ett bra digitalt stöd.

  • Att hålla journalen uppdaterad. När vitala parametrar och patientens allmäntillstånd kontrollerades under dagen registrerades de i bästa fall direkt i journalen men allt för ofta hamnade informationen på lappar och fördes in i journalen i slutet på dagen. Resultatet blev bristande patientsäkerhet. Ouppdaterade värden gjorde det svårt att göra bedömningar och ställa korrekt diagnos.
  • Att svara på patienternas frågor. Ett moment som tog mycket tid från personalen var patienternas frågor om provsvar, ordinationer och när de kunde åka hem. På en avdelning blir det en stor mängd patientinformation som personalen antingen förväntades komma ihåg eller gå bort till datorn på expeditionen för att ta reda på. Med många patienter och följdfrågor blev det åtskilliga varv fram och tillbaka till expeditionen under ett arbetspass.
  • Att teamet behövde arbeta bättre tillsammans. Det tredje området där Cambio såg brister var koordineringen inom vårdteamet. Modern vård kräver flera professioner, alla med sin specialitet. För att få ett effektivt samarbete och för att kunna erbjuda en patientcentrerad vård måste alla i teamet – läkare, sköterskor, undersköterskor, dietister, sjukgymnaster med flera – förstå varandras bidrag. Kartläggningen av vårdarbetet visade att professionerna tenderade att arbeta i silos vilket inte gynnade samarbetet och de sociala aspekterna inom vårdteamet.

Ny teknik gav möjlighet att förändra gamla arbetssätt

  • Vi insåg att huvudanledningen till alla utmaningarna var att datan i patientresan var analog. Den antecknades på whiteboards, på lappar och i block. Det fanns till och med exempel där undersköterskor tog anteckningar på sin handrygg. Information om var en patient låg, om den skulle skrivas hem eller remitteras till röntgen var utspridd och svåröverskådlig, förklarar Johanna.

Vid den här tiden lanserade Apple sin iPad. Cambios utvecklingsteam såg direkt möjligheterna som iPaden förde med sig men när man presenterade idén att använda iPads som ett mobilt verktyg i vården möttes den först av skepsis från vårdpersonalen.

  • Den första frågan vi fick var hur de skulle kunna sprita av en iPad. Vi undrade hur ofta de spritade sina anteckningsblock, och så var frågan ur världen. Dessutom går det utmärkt att sprita av plattorna.

I nästa steg, efter plattan, utvecklades COSMIC för att använda större pekskärmar som uppdaterades direkt med den information som skrevs in på iPaden. Skärmarna ersatte whitebords på avdelningen och det blev lätt att se var en patient befann sig, patientens status och om personen skulle skrivas ut.

Fokus på roller och användare istället för fokus på tekniken

Inledningsvis byggdes den mobila lösningen för att möta behoven hos sjuksköterskor och undersköterskor, de roller som arbetar närmast patienterna. Vart efter utvecklingsarbetet fortskred införlivades även läkarrollen i systemet för att öka samarbetet i vårdteamet. Idag har läkare möjlighet att ordinera direkt vid sängkanten vilket förbättrar dialogen med patienten. Det är just denna syn på funktion baserad på målgruppens roll istället för teknisk kravspecifikation som är grunden i det mobila COSMIC.

  • Alla funktioner i journalsystemet COSMIC finns inte i den mobila lösningen och kommer heller aldrig att finnas där – helt enkelt för att de inte behövs. En implementering av COSMIC handlar inte om att alla ska arbeta mobilt på en viss typ av enhet. COSMIC grundtanke är att vårdteamet ska kunna arbeta tillsammans i ett verktyg som är skräddarsytt för rollen och på den enhet som passar bäst för uppgiften, må det vara dator, platta eller telefon, avslutar Johanna.

Vill du läsa mer om möjligheterna med vårt mobila journalsystem COSMIC Nova och hur det kan hjälpa till att effektivisera vårdteamets arbete? Ladda ner vår guide här!

Vårdteamets guide till ett mobilt arbetssätt och effektivare vårdmöte

Ladda ner guiden