Med visionen om att bli ledande inom utvecklingen av e-hälsa och nya lösningar inom vård och omsorg startade Region Jämtland Härjedalen 2017 en helt unik samlingspunkt för regionen, kommunen och ett antal privata företag, bland andra Cambio. Satsningen kallas för E-hälsocentrum och är ett företagshotell och en samlingsarena där olika aktörerna sitter tillsammans och driver utveckling av e-hälsa. På så sätt skapas en unik miljö där man tillsammans snabbare kan skapa innovativa lösningar för vård och omsorg.

  • För att klara av att genomdriva alla förändringar krävs samordning med företag och akademi samt Östersunds kommun. Satsningen på E-hälsocentrum och en aktiv utvecklingsresa har gjort att Region Jämtland Härjedalen ligger långt fram i digitaliseringsresan säger Göran Larsson, forskningsdirektör i regionen.

Aktörerna inom E-hälsocentrum har drivit fram flera innovativa lösningar som på ett smidigt sätt testas och driftsätts. Ett exempel som har sparat tid och pengar men som framför allt har ökat patientsäkerheten är en digitalisering av optikerremisser. Ögonmottagningen har länge brottats med manuell hantering av stora volymer med remisser som faxas eller kommer per brev, en sekreterare skriver in manuellt och lämnar till läkare som använder pappersremiss. Remissen skickas sedan till registerservice. Nu har hela flödet digitaliserats med hjälp av en tredjepartslösning som bygger på nationell tjänsteremiss. Med den nya lösningen går remissen direkt in i journalsystemet COSMIC och inga pappersremisser används. Det här sparar tid och pengar men viktigast är att det i hög grad ökar patientsäkerheten.

Satsningen på E-hälsocentrum har fått internationellt genomslag och regionen får förfrågningar om att delta i flera internationella projekt. Ett av dessa är EU Horizon 2020 projektet C3-Cloud som syftar till att förbättra vården av multisjuka äldre. C3-Cloud är en lösning som semiautomatiskt slår ihop vårdguider för olika sjukdomar. Läkaren får en patientcentrerad vårdguide för just de sammanlagda sjukdomarna och vårdteamet, som inkluderar medarbetare från både kommunen och Region Jämtland Härjedalen, kan ta del av informationen. Dessutom får patienter och dess anhöriga också tillgång till informationen som inhämtas från COSMIC.

I en nära framtid finns bland annat planer för hur vitalparametrar ska samlas in och automatiskt överföras, hur AI ytterligare kan förbättra diagnostisering och hur insamling av anamnes kan underlättas.

En viktig faktor för framgång har visat sig vara att inte bara regionen och kommunen samverkar, utan att man också inkluderar företag som kan ta fram lösningar för att stötta de behov som identifieras samt akademin som vetenskapligt kan utvärdera dessa. Regionen satsar mycket på att det ska vara enkelt för både små och stora företag att utveckla lösningar för vård och omsorg i regionen. För att underlätta detta finns ett projekt som kallas för Vältel som syftar till att låta företag testa sina lösningar direkt i verksamheten. Är utfallet lyckat är det sedan enkelt att sprida lösningen vidare.

En förutsättning för att nya innovativa lösningar på ett snabbt och smidigt sätt ska kunna implementeras i vården är att COSMIC har ett öppet gränssnitt och att man via Cambio Open Services enkelt kan integrera nya lösningar och utbyta information sömlöst med journalsystemet.

  • Navet i vår utveckling är vårt journalsystem. Att vi har vår journalleverantör med i utvecklingen är en oerhört stor fördel för en framgångsrik digitaliseringsresa. Det möjliggör en snabb utvecklingstakt där vi också har vården med oss. Vi får ett stort stöd av Cambio i vår digitaliseringsresa vilket är ett otroligt viktigt verktyg i transformationen av hälso- och sjukvården. Det krävs ett förändrat arbetssätt där en drivande faktor är digitaliseringen. Närheten till utvecklingen av COSMIC gör att vi har korta ledtider och får snabb action avslutar Göran Larsson.

Fotograf: Andreas Larsson