Cambio COSMIC är det ledande journalsystemet i Norden. Det ger ett samordnat och patientfokuserat verksamhetsstöd över hela regioner och är ett tryggt stöd i vårdpersonalens dagliga arbete.

Genom vårt kundnära arbete och genom att vara en del av det dagliga arbetet på vårdenheterna får vi djup förståelse för de behov som finns och vad som ska karaktärisera vår framtida utveckling av COSMIC. Målet är att vårt journalsystem alltid ska uppfattas som pålitligt, tilltalande och smart. Med dessa värdeord driver vi vidareutvecklingen framåt, både när det gäller små löpande förbättringar och när det gäller att ta större helhetsgrepp för att möta vårdens framtida utmaningar.

Sammanhållen journalföring gör vården säkrare och smidigare både för patient och vårdgivare

Regioner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Bokningar, provresultat, läkemedel, behandlingar – alla delar samma bild av patienten. Genom att patientjournalen delas mellan de som har vårdansvar ökar patientsäkerheten, vårdpersonalen sparar tid och möten med patienten kan genomföras med högre kvalitet. Arbetsdagen underlättas också genom att man kan arbeta mobilt samt att användarna får stöd för de arbetsuppgifter och rutiner som ska följas.

Se hur svensk sjukvård kan fungera redan idag med COSMIC journalsystem

Regionalt stöd med samordnad journal

Vårdpersonalens stöd

Patientinvolvering för bättre vård

E-hälsans ekosystem

Sammanhållen journal ger bättre helhetsbild och bästa möjliga vård

Regioner och kommuner som har Cambio COSMIC får en sammanhållen journal för patienten, oavsett organisationstillhörighet. Det ger en bättre översikt av patientens vårdhistorik och behov.